Open Education Remixathon: Oct 12-18, 2012

What next?